Supernavigator.sk - Slovensko a mapy

slovenčina čeština english deutsch magyarul

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

Adresa:

Mierová 19, 827 15 Bratislava

Telefón:

+421 2 48 54 11 11
+421 2 43 33 40 00

Fax:

+421 2 43 33 78 27
+421 2 43 33 86 04

Popis:


Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre:

- priemysel s výnimkou potravinárstva, stavebných výrobkov a výroby stavebných látok
- energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov
- teplárenstvo a plynárenstvo
- ťažbu a úpravu tuhých palív, ťažbu ropy a zemného plynu, ťažbu rudných a nerudných surovín a vyhľadávanie a prieskum rádioaktívnych surovín a ich ťažbu
- podporu malého podnikania a stredného podnikania
- stratégiu tvorby podnikateľského prostredia a podporu podnikateľského prostredia
- vnútorný obchod, zahraničný obchod, cestovný ruch a ochranu spotrebiteľa
- ochranu a využívanie nerastných surovín vrátane hlavného dozoru nad ochranou a využívaním ložísk nerastov
- hlavný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou prevádzky v banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri používaní výbušnín
- puncovníctvo a skúšanie drahých kovov
- kontrolu zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými zbraňami a prekurzormi potrebnými na ich výrobu
- koordináciu a metodické usmerňovanie plnenia úloh hospodárskej mobilizácie

Ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister

Pozícia:

Po kliknutí do mapy pravým tlačítkom myši sa vzdialite,
kliknutím alebo potiahnutím výseku ľavým tlačítkom myši sa priblížite,
podržaním klavesy Ctrl a ťahaním mapy myšou sa môžete posúvať.

Zaradený v kategórii:

  1. inštitúcie, spoločnosti, organizácie, úrady, školy inštitúcie, organizácie, spoločnosti inštitúcie ministerstvá

Poslať mailom:

Od (vaše meno):

Komu (e-mail):

Komentár:

Mail bol úspešne odoslaný!