Supernavigator.sk - Slovensko a mapy

slovenčina čeština english deutsch magyarul

SLOVENSKÁ TELEVÍZIA

Adresa:

Mlynská dolina 28, 845 45 Bratislava

Telefón:

02 / 6061 3008
02/ 6061 3010
02/ 6061 2334

Fax:

02 / 6061 3406

Webpage:

www.stv.sk

Popis:


Základné úlohy Slovenskej televízie:
- Slovenská televízia rešpektuje a ctí Ústavu Slovenskej republiky.
- Slovenská televízia ako nezávislá, národná, verejnoprávna, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia vytvára a vysiela televízne programy, plánuje, zriaďuje a prevádzkuje na to potrebné zariadenia a objekty, uskutočňuje obchodnú činnosť v zákonom vymedzenej oblasti, zabezpečuje a zodpovedá za šírenie svojich programov.
- Základnou úlohou Slovenskej televízie je slúžiť verejnosti a zabezpečiť systémom vysielania programu včasné a objektívne informácie, vzdelávanie, kultúru a zábavu občanom Slovenskej republiky v súlade s princípmi slobodného toku informácií, slobody prejavu a ľudských práv.
- Slovenská televízia - ako prevádzkovateľ televízneho vysielania zo zákona o rozhlasovom a televíznom vysielaní - vysiela program slobodne a nezávisle.
- do obsahu vysielania Slovenskej televízie môžu iné subjekty zasahovať len na základe zákona a v jeho medziach.
- poslaním vysielania Slovenskej televízie je slúžiť verejnému záujmu, prispievať k utváraniu demokratickej spoločnosti a odrážať jej názorovú pluralitu.
- Vysielanie Slovenskej televízie ako celok nesmie preferovať žiadnu názorovú orientáciu, náboženské vyznanie alebo svetový názor, ani záujem nijakej politickej strany, hnutia, skupiny alebo časti spoločnosti.
Slovenská televízia je vo vysielaní povinná:>br> - vyváženou skladbou programu dodržiavať princípy, zásady a charakter národnej, nezávislej a verejnoprávnej inštitúcie.
- zákonným, etickým spôsobom získavať a poskytovať objektívne, pravdivé, overené, všestranné a vyvážené informácie, vyjadrovať názory kultúrnou formou tak, aby si diváci mohli slobodne vytvárať orientácie a postoje.
- sprostredkúvať duchovné, vedecké, umelecké a kultúrne hodnoty, a tým sa podieľať na všestrannom rozvoji jednotlivca, rodiny, spoločenstva a ľudských vzťahov.
- Slovenská televízia programovo a cieľavedome rozvíja kultúrnu identitu slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín, ktoré žijú v Slovenskej republike, rozvíja ich povedomie vlastenectva a činorodého vzťahu k spoločnej slovenskej vlasti.
- Slovenská televízia podporuje žiadúcu kultúrnu integráciu, ekologické myslenie a konanie občanov, ako aj všeobecnú vzdelanosť a výchovu, osobitne mladej generácie, prispieva k všestrannej a kultúrnej zábave divákov a ku kreovaniu ich všestranných duchovných síl.
- Slovenská televízia zostavuje programy pre vysielanie na základe zákonom stanovených kritérií, analýz relevantných hodnotení svojej činnosti odbornou i laickou verejnosťou, ktoré tvoria informačnú základňu pre programovú stratégiu.
- Slovenská televízia uchováva, ochraňuje a využíva vybrané textové, zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové záznamy. Na tieto účely zriaďuje Archív Slovenskej televízie.

Pozícia:

Po kliknutí do mapy pravým tlačítkom myši sa vzdialite,
kliknutím alebo potiahnutím výseku ľavým tlačítkom myši sa priblížite,
podržaním klavesy Ctrl a ťahaním mapy myšou sa môžete posúvať.

Zaradený v kategórii:

  1. inštitúcie, spoločnosti, organizácie, úrady, školy inštitúcie, organizácie, spoločnosti spoločnosti televízne

Poslať mailom:

Od (vaše meno):

Komu (e-mail):

Komentár:

Mail bol úspešne odoslaný!