Supernavigator.sk - Slovensko a mapy

GEOtest BRATISLAVA, s.r.o.

Adresa:

Stavbárska 27, 821 07 Bratislava
P.O.BOX 4, 820 08 Bratislava

Telefón:

02/ 456 400 75

Fax:

02/ 456 400 78

Webpage:

www.geotestba.sk

Popis:

Geologický prieskum - projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie (hydrogeológia, inžinierska geológia, geologický prieskum životného prostredia a geofyzika)
Geologické a sanačné práce pre ochranu a tvorbu životného prostredia
- prieskum a sanácie znečistenia podzemných vôd a horninového prostredia
- odstraňovanie starých záťaží a následkov ekologických havárií, prevencia závažných havárií
- ochrana vodných zdrojov
- hydrodynamické skúšky
- návrh a realizácia monitorovacích systémov
- hydrochemický monitoring s mapovými výstupmi
- modelovanie prúdenia podzemnej vody a transportu kontaminantov
- poradenstvo, posudky, štúdie, expertízy, ekologické audity, analýzy rizík
- analytické práce (voda, zeminy, pôdny vzduch, kontaminanty, odpady)
Inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo pre vodohospodárske stavby v zmysle zákona č. 236/2000 Z.z. (projektovanie stavieb, technická expertíza, poradenstvo, manažérske služby súvisiace so stavebníctvom, hydrogeologické, geotechnické a geodetické inžinierske služby)
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (geológia, vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, vodné stavby, stavby pre odpadové hospodárstvo)
Riešenie problémov odpadového hospodárstva a skládok odpadov (geologický prieskum skládok, odborné posudky vo veciach odpadov podľa vyhl. MŽP SR č. 126/2004 Z.z., poradenstvo pri spracovávaní Programov odpadového hospodárstva, inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo pre skládky odpadov)
Poradenstvo pri zavádzaní systémov riadenia kvality podľa ISO 9000 a systémov environmentálneho manažérstva podľa ISO 14000
Služby finančnej firemnej stratégie (zdroje nerovnováhy, finančné plány, majetková náročnosť podnikateľských zámerov)
Predaj elektrokontaktných hladinomerov, meračov rozhrania vzduch - voda - ropná látka a vzorkovacích zariadení výrobcu NPK Europe Mfg., s.r.o.

Pozícia:

Po kliknutí do mapy pravým tlačítkom myši sa vzdialite,
kliknutím alebo potiahnutím výseku ľavým tlačítkom myši sa priblížite,
podržaním klavesy Ctrl a ťahaním mapy myšou sa môžete posúvať.

Zaradený v kategórii:

  1. služby čistenie, ekológia ekológia
  2. služby odborníci projektanti
  3. služby ostatné hydrogeológia, geológia
  4. stavebníctvo stavebné firmy a remeslá stavebný inžiniering projektanti, projektovanie

Poslať mailom:

Od (vaše meno):

Komu (e-mail):

Komentár:

Mail bol úspešne odoslaný!