Supernavigator.sk - Slovensko a mapy

slovenčina čeština english deutsch magyarul

Úrad pre finančný trh

Adresa:

Vazovova 2, 813 18 Bratislava

Telefon:

Rada úradu - sekretariát::
02/57 268 201

Fax:

Predseda rady úradu::
02/57 268 200

E-mail:

info@uft.sk

Webpage:

www.uft.sk

Popis:


Pôsobnosť Úradu pre finančný trh je zákonom o dohľade nad finančným trhom upravená tak, že úrad:

a) vykonáva dohľad nad činnosťou obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, sprostredkovateľa investičných služieb, burzy cenných papierov, centrálneho depozitára cenných papierov, správcovskej spoločnosti, podielového fondu, poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, poisťovacieho makléra a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom alebo osobitným zákonom aj nad inými osobami a nad skupinami osôb a subjektov, ktorým osobitné zákony v oblasti kapitálového trhu alebo poisťovníctva ukladajú povinnosti tým, že:
1. dohliada na dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitných zákonov.
2 vedie konania podľa tohto zákona a osobitných zákonov v oblasti kapitálového trhu a poisťovníctva a vydáva povolenia podľa tohto zákona a osobitných zákonov a dohliada na plnenie ním vydaných rozhodnutí vrátane dodržiavania podmienok určených v týchto rozhodnutiach.
3 vykonáva dohľad na diaľku a dohľad na mieste nad dohliadanými subjektami.
b) spolupracuje s Ministerstvom financií Slovenskej republiky na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti kapitálového trhu a poisťovníctva.
c) spolupracuje a vymieňa si informácie v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom so zahraničnými orgánmi dohľadu v oblasti kapitálového trhu a poisťovníctva.
d) plní ďalšie úlohy, ak tak ustanovuje tento zákon alebo osobitný zákon.

Pozice:

Po kliknutí do mapy pravým tlačidlem myši se vzdálíte,
kliknutím nebo potažením výřezu levým tlačidlem myši se přiblížíte,
podržením klávesy Ctrl a tahaním mapy myší se můžete posouvat.

Zařazený v kategorii:

  1. instituce, společnosti, organizace, školy úřady ostatní

Poslat mailem:

Od (vaše jméno):

Komu (e-mail):

Komentář:

Mail byl úspěšně odeslán!