Supernavigator.sk - Slowakei und Karten

slovenčina čeština english deutsch magyarul

Úrad pre finančný trh

Adresse:

Vazovova 2, 813 18 Bratislava

Telephon:

Rada úradu - sekretariát::
02/57 268 201

Fax:

Predseda rady úradu::
02/57 268 200

E-mail:

info@uft.sk

Web Seite:

www.uft.sk

Beschreibung:


Pôsobnosť Úradu pre finančný trh je zákonom o dohľade nad finančným trhom upravená tak, že úrad:

a) vykonáva dohľad nad činnosťou obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, sprostredkovateľa investičných služieb, burzy cenných papierov, centrálneho depozitára cenných papierov, správcovskej spoločnosti, podielového fondu, poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, poisťovacieho makléra a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom alebo osobitným zákonom aj nad inými osobami a nad skupinami osôb a subjektov, ktorým osobitné zákony v oblasti kapitálového trhu alebo poisťovníctva ukladajú povinnosti tým, že:
1. dohliada na dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitných zákonov.
2 vedie konania podľa tohto zákona a osobitných zákonov v oblasti kapitálového trhu a poisťovníctva a vydáva povolenia podľa tohto zákona a osobitných zákonov a dohliada na plnenie ním vydaných rozhodnutí vrátane dodržiavania podmienok určených v týchto rozhodnutiach.
3 vykonáva dohľad na diaľku a dohľad na mieste nad dohliadanými subjektami.
b) spolupracuje s Ministerstvom financií Slovenskej republiky na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti kapitálového trhu a poisťovníctva.
c) spolupracuje a vymieňa si informácie v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom so zahraničnými orgánmi dohľadu v oblasti kapitálového trhu a poisťovníctva.
d) plní ďalšie úlohy, ak tak ustanovuje tento zákon alebo osobitný zákon.

Position:

Mausklick mit der rechten Maustaste verkleinert die Karte,
Mausklick mit der linken Maustaste vergrößert die Karte,
drücken der Taste STRG und ziehen mit der Maus verschiebt die Karte.

Eingeordnet in der Kategorie:

  1. institutionen, schulen ämter sonstiges

Mailen:

[transl. missing]:

[transl. missing]:

[transl. missing]:

[transl. missing]