ZMLUVA O REKLAME

(číslo: xxxxxxxx)

podľa § 269 ods. 2 Obch. Z.

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:

 1. Objednávateľ:

  Obchodné meno:
  Sídlo:
  Kontaktná adresa:
  Zastúpený:
  Telefón:
  Fax:
  E-mail:
  IČO:
  IČ DPH:
  Bankové spojenie:
  Číslo účtu:
  Identifikácia:
  a
 2. Obstarávateľ:

  Obchodné meno:
  SUPERNAVIGATOR s.r.o.
  Sídlo:
  Račianska 12, 831 04 Bratislava, Slovenská Republika
  Kontaktná adresa:
  P.O.BOX 48, 820 14 Bratislava 214
  Zastúpený:
  Erik Zachar, konateľ spoločnosti
  Telefón:
  +421(2)4564 4402 ,  
  Fax:
  +421(2)4564 4401
  E-mail:
  info@supernavigator.sk
  IČO:
  35845813
  IČ DPH:
  SK2020239265
  Bankové spojenie:
  TABA
  Číslo účtu:
  2626705669/1100
  Identifikácia:
  Zapísaná v OR Okresného súdu BA I., oddiel SRO, vložka č.: 27570/B

Článok I.
Predmet zmluvy

 1. Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje pre objednávateľa obstarať po celú dobu trvania tejto zmluvy reklamu obchodného mena objednávateľa a jeho loga spôsobom a formou v súlade s touto zmluvou a právnymi predpismi.
 2. Obstarávateľ sa zaväzuje propagovať obchodné meno a logo objednávateľa na internetovej stránke SUPERNAVIGATOR.

Článok II.
Odmena za reklamu a platobné podmienky

 1. Za vyššie uvedenú reklamnú činnosť sa zmluvné strany v súlade s ust. z. č. 18/96 Z.z. o cenách v platnom znení dohodli na odmene v prospech obstarávateľa:
  2 400,- SK bez DPH (slovom dvetisícštyristo) ročne
 2. Odmena bude objednávateľom platená prevodným príkazom v prospech účtu obstarávateľa.
 3. Úhrada platená na základe faktúry vystavenej obstarávateľom, ktorá bude splatná do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.
 4. V cene je zahrnuté:

Článok III.
Trvanie zmluvy

 1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť od 1. 9. 2004. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 1. 11. 2005 (2 mesiace/ov/ ZDARMA).
 2. Pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana najneskôr sedem dní pred ukončením platnosti tejto zmluvy neobdrží oznámenie druhej zmluvnej strany, že platnosť zmluvy končí dňom v tejto zmluve uvedeným, predlžuje sa platnosť zmluvy o ďalší jeden rok. Táto prolongácia platí pre každý nasledujúci rok.
 3. Po ukončení platnosti zmluvy je obstarávateľ povinný odstrániť reklamu objednávateľa umiestnenú v zmysle tejto zmluvy na internetovej stránke SUPERNAVIGATOR.

Článok IV.
Všeobecné ustanovenia

 1. Obstarávateľ sa zaväzuje prideliť objednávateľovi prístupové meno a heslo pre on-line aktualizáciu údajov o firme na internetovej stránke SUPERNAVIGATOR.
  Vaše ID: 12004396     Heslo:
 2. Obstarávateľ sa ďalej zaväzuje propagovať stránku SUPERNAVIGATOR v rozhlase, formou letákov, prezentáciou na internete a pod.
 3. Objednávateľ je povinný aktualizovať údaje o svojej firme pri ich zmene.
 4. Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť dohodnutým spôsobom a zaplatiť obstarávateľovi odmenu v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
 5. Obstarávateľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy, súlade so zákonom č. 220/1996 Z.z. o reklame v platnom znení a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy, a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 2. V prípade vzniku sporu z tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, sa zmluvné strany budú snažiť vyriešiť ho vzájomným rokovaním. V prípade, že sa takýmto spôsobom spor nepodarí vyriešiť, bude predložený na prejednanie a rozhodnutie Rozhodcovskému súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave.
 3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
 4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Bratislave 1. 9. 2004

(funkcia)

Za objednávateľa

(funkcia)

Za obstarávateľa